વનદેવતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વનદેવતા

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    વનના અધિષ્ઠાતા દેવ.