વર્ણમાંથી જતું રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વર્ણમાંથી જતું રહેવું

  • 1

    જ્ઞાતિભ્રષ્ટ થવું.

  • 2

    માણસાઈમાંથી જવું.