વેવનું દહીં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેવનું દહીં

  • 1

    વેવની વેલનો પાણીમાં ચોળીને કાઢેલો ખડબાં જેવો રસ.