વહ્યો જા! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વહ્યો જા!

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી ચાલ્યો જા! જતો રહે!.