ગુજરાતી

માં વહારું આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વહારું આવવું1વહારે આવવું2

વહારું આવવું1

  • 1

    વળું આવવું; રઢ પકડવી.

ગુજરાતી

માં વહારું આવવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વહારું આવવું1વહારે આવવું2

વહારે આવવું2

  • 1

    મદદે દોડવું.