વાએ ઊડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાએ ઊડવું

  • 1

    પવનની ઝડપે જાહેર થવું-ફેલાવું.