વાટનો વાટસરુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાટનો વાટસરુ

  • 1

    માત્ર રસ્તે જનાર; કેવળ અજાણ્યું-સંબંધ વિનાનું માણસ.