વાડે જઈને ઝાંખરું લઈ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાડે જઈને ઝાંખરું લઈ આવવું

  • 1

    વધારે લેવા જતાં સમૂળગું ખોવું.