વાત કરવાનું ઠેકાણું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાત કરવાનું ઠેકાણું

  • 1

    જેની આગળ દિલ ખોલીને સુખદુઃખની વાત થાય એવું પોતાનું પ્રિય કે ખાસ માણસ.