વાસ્તુદેવતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વાસ્તુદેવતા

masculine and feminine plural noun & masculine and feminine plural noun

  • 1

    વાસ્તુક્રિયાના અધિષ્ઠાતા દેવ.