શ્વાસ ઘેરાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વાસ ઘેરાવો

  • 1

    કંઠે પ્રાણ આવવા.

  • 2

    જીવ મળવો; વિશ્વાસ સંપાદિત થવો.