શ્વાસ બહાર કાઢતાં લગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શ્વાસ બહાર કાઢતાં લગી

  • 1

    જિંદગીની છેલ્લી ઘડી સુધી.