શેવું ને ચરાળ જાણતો નથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શેવું ને ચરાળ જાણતો નથી

  • 1

    પ્રાથમિક-નજીવી બાબતની પણ માહિતી નથી.