શાસ્ત્રવિધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શાસ્ત્રવિધિ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    શાસ્ત્રનો વિધિ.