શિક્કલ તો જો! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિક્કલ તો જો!

  • 1

    જોયું જોયું તારું મોં! બળ, લાયકાત કે માલ નથી, એમ બતાવે છે.