શિખા બાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શિખા બાંધવી

  • 1

    ચોટલીને ગાંઠ મારવી.

  • 2

    પ્રતિજ્ઞાપાલન કરવું.