ગુજરાતી માં શીતળા કાઢવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

શીતળા કાઢવા1શીતળા કાઢવા2

શીતળા કાઢવા1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બળિયા.

 • 2

  બળિયાના રોગની દેવી.

 • 3

  શીતલ.

વિશેષણ

 • 1

  શીતલ.

ગુજરાતી માં શીતળા કાઢવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

શીતળા કાઢવા1શીતળા કાઢવા2

શીતળા કાઢવા2

 • 1

  શીતળાને રસી મૂકવી.