શીળસ ધાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શીળસ ધાવું

  • 1

    શીળસનો રોગ થઈ આવવો.