સત્યસંકલ્પ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સત્યસંકલ્પ

વિશેષણ

  • 1

    જેનો સંકલ્પ સાચો છે–જેનો સંકલ્પ તરત સિદ્ધ થાય છે એવું.