સમોષ્ણ રેખા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમોષ્ણ રેખા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઉષ્ણતા સરખી હોય તે સ્થાનોને જોડતી (નકશાની) રેખા; 'લાઇન ઑફ આઇસોથર્મ્સ'.