સરકાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરકાર

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    પ્રજાનું શાસન કરનારી સત્તા.

  • 2

    રાજાસાહેબ સત્તાધીશ એ અર્થના ઉદ્બોધનમાં વપરાય છે.

મૂળ

फा.