સ્વરભક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વરભક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અમુક શબ્દોમા ર્ કે લ્ ના ઉચ્ચારણમાં કરાતો વધારાનો સ્વરનો ઉચ્ચાર.