સવા ચિઠ્ઠી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સવા ચિઠ્ઠી

  • 1

    એકનો સવા એ પ્રમાણે લખી આપેલી ચિઠ્ઠી કે પાડેલું ખાતું.