સંસાર પૂઠે લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંસાર પૂઠે લાગવો

  • 1

    સંસારની કપરી ફરજો માથે પડવી.