સાડી ત્રણમાંનું ડાહ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાડી ત્રણમાંનું ડાહ્યું

  • 1

    દોઢડાહ્યું.