સાતમે ચોકે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાતમે ચોકે

  • 1

    સાવ ખૂણે ખાંચરે.