સાતે ઘોડે સાથે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાતે ઘોડે સાથે ચડવું

  • 1

    અનેક ફરજો એક સાથે બજાવવા નીકળવું.