સાત નાગાનું નાગું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાત નાગાનું નાગું

  • 1

    છેક દાંડ; ઘણું જ લુચ્ચું.