સિતારો ચડતો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સિતારો ચડતો હોવો

  • 1

    ચડતી કળા હોવી.