સોળે શણગાર સજીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સોળે શણગાર સજીને

  • 1

    પૂરેપૂરો ઠાઠ કરીને (સોળ શણગાર છે તે ઉપરથી).