સો સગાનું સગું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સો સગાનું સગું

  • 1

    બહોળા સગપણવાળું.