સ્ત્રીબુદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્ત્રીબુદ્ધિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્ત્રીની બુદ્ધિ.

  • 2

    સ્ત્રીની સલાહ.