ગુજરાતી માં હઈશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હઈશ1હઈશ2

હઈશ1

  • 1

    (બ૰વ૰ હઈશું) 'હોવું'નું પહેલો પુરુષ પુરુષનું ભ૰કા૰નું એ૰વ૰ રૂપ.

ગુજરાતી માં હઈશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હઈશ1હઈશ2

હઈશ2

  • 1

    (બ૰વ૰ હઈશું) 'હોવું'નું પહેલો પુરુષ ભ૰કા૰નું એ૰વ૰ રૂપ.