હુક્કાપાણી બંધ કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુક્કાપાણી બંધ કરવાં

  • 1

    સાથે બેસી હુક્કાપાણી કરવાનો કે સામાજિક સંબંધ તોડવો.