હઠીલો હનુમાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હઠીલો હનુમાન

  • 1

    હનુમાન જેવો હઠીલો-આગ્રહી માણસ.