હલકું ફૂલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હલકું ફૂલ

  • 1

    ફૂલ જેવું હલકું; ઘણું હલકું.