હાડકાં પાંસળાં ગણાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાડકાં પાંસળાં ગણાવાં

  • 1

    શરીર ખૂબ દુર્બળ-લોહીમાંસ વિનાનું હોવું.