ગુજરાતી

માં હાથથી જવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હાથથી જવું1હાથેથી જવું2

હાથથી જવું1

 • 1

  કાબૂમાંથી જવું.

 • 2

  વંઠી જવું; બહેકી જવું.

ગુજરાતી

માં હાથથી જવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હાથથી જવું1હાથેથી જવું2

હાથેથી જવું2

 • 1

  કાબૂમાંથી જવું.

 • 2

  વંઠી જવું; બહેકી જવું.