હાથનાપાક હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથનાપાક હોવા

  • 1

    અડકાવને લીધે (સ્ત્રીના) હાથ ચોખ્ખા ન હોવા.