હાથનું ધીમું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથનું ધીમું

  • 1

    કામ કરવામાં ધીમું કે આળસુ.