હાથ છૂટી બલા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ છૂટી બલા

  • 1

    પથરો કે એવી કોઈ હાથમાં લઈ છૂટી મરાતી વસ્તુ.