હાથ સાંકડમાં હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાથ સાંકડમાં હોવો

  • 1

    પૈસાની મુશ્કેલી કે તંગી હોવી.