હાંલ્લાં કુસ્તી કરે (ઘરમાં) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હાંલ્લાં કુસ્તી કરે (ઘરમાં)

  • 1

    અત્યંત ગરીબાઈ હોવી.