(કોઈ વસ્તુને) ઓઢે કે પાથરે? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(કોઈ વસ્તુને) ઓઢે કે પાથરે?

  • 1

    શાખની છે? નકામી છે, કશા વેતની નથી-એમ બતાવે છે. (ચ.).