(ચોખ્ખું) ચાંદી જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(ચોખ્ખું) ચાંદી જેવું

  • 1

    તદ્દન ચોખ્ખું; ડાઘ વગરનું.