(નિમાજ પઢતાં) મસીદ કોટે વળગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(નિમાજ પઢતાં) મસીદ કોટે વળગવી

  • 1

    ભલું કરવા જતાં પંચાતમાં ફસાવાનું થવું-બલા વળગવી.