(બે કાન વચ્ચે) માથું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(બે કાન વચ્ચે) માથું કરવું

  • 1

    બાળકને અપાતી (પોલી) ધમકી.