(…ના) દહાડા હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(…ના) દહાડા હોવા

  • 1

    -ની ચડતી દશા હોવી.