(…ના) દાવનું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(…ના) દાવનું હોવું

  • 1

    ને યોગ્ય હોવું.