(-ના બાપની) દિવાળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ના બાપની) દિવાળી

  • 1

    પારકે પૈસે મજા કરવી.